Eğitim Araç-Gereçleri ve Personel

Eğitim araç ve gereçleri, eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemesini Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılabilecek diğer araç ve gereçleri kapsar.

Bakanlığın Görevleri

Bakanlık kendisine bağlı eğitim öğretim kurumları için hazırlayacağı veya hazırlatacağı eğitim araç ve gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine, program ve yöntemlere uygun olarak sağlamak, seçmek, onaylamak, standartlaştırmak, yenilemek, kullanılma süreci ile ders kitabı fiyatlarını saptamak, paralı veya parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunmakla görevlidir.

Görevin Yerine Getirilmesi

Bakanlık, eğitim araç ve gereçlerini;

  • Okul olanaklarından yararlanarak hazırlamak ve yapmak;
  • Kişilere, kuracağı komisyonlara veya düzenleyeceği yarışmalara katılanlara hazırlatmak;
  • Satın almak, temin etmek veya özel kesimce hazırlananlar veya yapılanlar arasında seçmek suretiyle sağlar.

Ücet Tarifesi

Bakanlıkça hazırlanacak veya hazırlatılacak her türlü basılı eser, kitap, eğitim araç ve gereçlerini hazırlayacak, inceleyecek, seçme işleri veya redaksiyonla görevlendirilecek kişilere ve oluşturulacak jüri üyelerine ücret ödenmesi, yarışmalarda derece alanlara ödül verilmesi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili diğer esaslar tüzükle belirlenir.

Personel

Okul bina ve tesislerinin bakım, onarım ve idamesi için bu bina ve tesislerde, öğretim görevlileri dışında, yeterli sayıda bekçi, hademe, sekreter ve diğer görevliler bulundurulur.