Okul Aile Birliklerinin Amaçları ve Çalışma Yöntemleri

 • Okul-aile birliklerinin amaçları, okul ile işbirliği esasları, görev ve sorumlulukları ile uygulama yöntemleri aşağıdaki bentlerde öngörülmektedir:Okul-aile birlikleri bir araya gelerek belli okul gruplarını kapsayacak biçimde "Okul-Aile Birlikleri Federasyonları" oluşturabilir. Bu federasyonların çalışma amacı, yöntemi ve oluşumu okul aile birliklerinin çalışma amacına, yöntemine ve oluşumuna uygun olur.
  • Okul-aile birliklerinin kuruluş amacı; ilgili okul ile bu okula devam eden öğrencilerin aileleri arasında, öğrencilerin kişisel eğitim gereksinmelerinin karşılanmasında ve onların genel sorunlarının giderilmesinde maddi ve manevi katkılar sağlamak; okul ile aile arasında bir bağ oluşturarak ilişkilerin uyum içinde yürütülmesine yardımcı olmaktır.
  • Okul-aile birlikleri, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri çerçevesinde, her türlü zorlayıcılıktan uzak kalmak koşuluyla, bağış kabul etmeye ve gelir getirici veya okul çevresine yönelik diğer sosyal faaliyetlerde bulunmaya yetkilidir.
  • Okul-aile birlikleri, ilgili okulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin velileri ile o okulda görev yapan öğretmenlerden oluşur.
  • Tüm üyelerden oluşan "Genel Kurul" ile Genel Kurul üyelerince seçilerek oluşan "Yönetim Kurulu" okul aile birliğinin yetkili organlarıdır.
 • Okul-aile birlikleri bir araya gelerek belli okul gruplarını kapsayacak biçimde "Okul-Aile Birlikleri Federasyonları" oluşturabilir. Bu federasyonların çalışma amacı, yöntemi ve oluşumu okul aile birliklerinin çalışma amacına, yöntemine ve oluşumuna uygun olur.
 • Okul aile birliklerinin veya okul aile birlikleri federasyonlarının çalışmaları, Bakanlığın gözetim ve denetimine bağlıdır.
 • Okul aile birliklerinin veya okul aile birlikleri federasyonlarının amaçları, oluşumu, çalışma esasları ve yetkileri bu madde kurallarına göre kazanılacak tüzüklerle düzenlenir.