Okul Bina ve Tesisleri İle Eğitim Araç ve Gereçleri

Okul Bina ve Tesisleri

Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bina ve tesisleri, çevre koşullarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Bakanlıkça planlanır ve yaptırılır.

Bu amaçla her yıl Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konur.

Arsa sağlanmasında ve okul bina ve tesislerinin yapım ve donatımında, devletin sağlayacağı olanaklar yanında, yurttaşların her türlü yardımlarından da yararlanılır. Bu ve diğer eğitim amaçları için bir eğitim fonu kurulur. Eğitim fonunun kuruluşu ve çalışma esasları özel yasasında belirlenir.

 1. Kullanımı gerçek veya tüzel kişilere Bakanlar Kurulu kararı ile verilen kamu arazileri veya binaları ile ilgili protokolün Tapu ve Kadastro Dairesine kaydedilmesi zorunludur. Bu kaydın yapılmaması halinde, geçerliliği tamamlanmamış olur.
 2. Tasarruf sahibi, protokolün imzalandığı tarihten başlayarak on beş gün içerisinde, protokolün imzalı bir sureti ile, kamu arazisinin sınırlarını gösteren ve Bakanlıkça mühürlenmiş bir planı, arazinin bulunduğu ilçenin Tapu Amirliğine sunarak yazılı dilekçe ile, protokolün kaydını işler.
 3. Yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları çerçevesinde, protokolün kaydı yönündeki istem uyarınca , arazinin bulunduğu ilçenin Tapu Amirliğindeki kütüğe gerekli kayıt işlemi yapılır ve tasarruf sahibine “Hazine Mali Tasarruf Belgesi” verilir. Kullanım hakkı verilen arazi, hazine adına koçanlı ise koçana ve arazinin kayıtlı bulunduğu deftere bu yönde gerekli belirleyici kayıt düşürülür.
 4. Tasarruf sahibi, arazi üzerine inşa edilen bina veya tesisi arazinin bulunduğu ilçenin, Tapu Amirliğindeki kütüğe kaydettirmek ve kayıt işlemi için, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasasında öngörülen harcı ödemek zorundadır. Arazi üzerine inşa edilen ve kütüğe kaydedilen bina veya tesis, ayrıca (3)’üncü fıkra kuralları uyarınca, tasarruf sahibine verilen “Hazine Malı Tasarruf Belgesi” üzerinde de kaydedilir.
 5. Bu maddenin (1)’inci, (2)’inci, (3)’üncü ve (4)’üncü fıkraları uyarınca kaydı yapılan protokoldeki araziler üzerine yapılan bina ve tesis üzerinde, tasarruf sahibi, tasarruf süresi ile sınırlı aynî bir hak elde ederi bu hak, iki taraf arasında, imzalanan protokoldeki koşullara bağlıdır ve bunlara uyulduğu sürece tasarruf sahibinin uhdesinde kalır. Aynî hak tasarruf süresince, taşınmaz mallarda olduğu gibi, Bakanlığın izni ile devir veya ipotek edilebilir, kiraya verilebilir, miras yolu ile tasarruf sahibinin mirasçılarına geçebilir, haczedilebilir, kamulaştırılabilir ve borç için zorla satılabilir.Tasarruf hakkının sona erdiğini veya iptal edildiğini bildiren yeterli kanıtın veya bunu emreden yeterli bir mahkeme emrinin sunulması halinde, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, ilgili kullanım hususunda yapmış olduğu kaydı siler ve bu kullanım ile meydana gelen aynî hak sona erer.
  1. Taşınmaz mal üzerindeki aynî hakkın devri, ipotek, kiraya verme, miras yolu ile mirasçılara intikâl etme, haczedilme veya borç için zorla satılma durumlarında, tasarruf sahibinden başka birisine yukarıdaki nedenlerle geçmesi halinde, tasarruf sahibinin yerini alan üçüncü gerçek veya tüzel kişi ile Bakanlık arasında aynı koşullarla, yeniden protokol yapılması koşulu ile bu kişilere geçer. Yeni tasarruf sahibi eski tasarruf sahibinin tüm hak ve yükümlülüklerine sahip olur.
  2. Devir ve ipotek edilecek veya borç için zorla satılacak böyle bir hak için, tasarruf sahibinin veya alacaklının önce Bakanlıktan izin alması koşuldur.
  3. Devir ve ipotek edilecek böyle bir hak, daha önce ipoteğe verilmiş veya herhangi bir yükümlülükle haczedilmişse, ipotekli alacaklının, varsa ipotekli borçlunun tüm kefillerinin ve yükümlülüğü koyan kişilerin muvafakatının alınması koşuldur.
  4. Böyle bir hakkına kapsadığı taşınmaz malın, sadece bir kısmı devredilecek, ipoteğe verilecek veya kiralanacaksa, bu kısmın sınırlarının belirlenmesi, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasasının 27’nci maddesi kuralları uyarınca yapılır.
  5. Bu bentlerde öngörülen işlemler için tasarruf süresi geriye kalan tasarruf süresi ile sınırlıdır.

 6. Tasarruf hakkının sona erdiğini veya iptal edildiğini bildiren yeterli kanıtın veya bunu emreden yeterli bir mahkeme emrinin sunulması halinde, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, ilgili kullanım hususunda yapmış olduğu kaydı siler ve bu kullanım ile meydana gelen aynî hak sona erer.
 7. Milli Eğitim Yasası amaçları bakımından Tüzel Kişiler (Taşınmaz Mal Kayıt) Yasasının 2’nci maddesindeki “Taşınmaz Mal” deyimi, sözü edilen Yasadaki taşınmaz malları ve bu Yasa ile düzenlenen aynî hakkı içerecek şekilde yorumlanır ve tüzel kişiler adına aynî hak kaydı, söz konusu Yasa kurallarına uygun olarak yapılır.
 8. İstem olması ve Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasasında öngörülen gerekli harcın ödenmesi halinde, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, Kütükte bulunan kayıtlar hususunda, usulen verilebilen kişilere araştırma belgesi verilebilir.