Öğretmenlik Mesleği

  • Öğretmenlik, devletin eğitim ve öğretim etkinliklerini yürüten ve eğitim ve öğretim kurumlarının yönetim görevlerini üstlenen özel bir uzmanlık mesleğidir.
  • Öğretmenlik mesleği, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla kazanılır. Bu nitelikleri kazanabilmeleri için, görevleri hangi öğretim basamağında olursa olsun, öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri esastır.
  • Öğretmenler; mesleki görevlerini, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak yürütmekle yükümlüdürler.
  • KKTC'de öğretmenlik mesleğini icra edecek olanların, Öğretmenler Yasası'nda öngörülen özel ve genel nitelikleri taşımaları gerekir. Bu nitelikleri taşıyıp öğretmenlik yapacak olanların, kayıtlarını Bakanlığa yaptırmaları koşuldur.

Uzman ve Öğreticilerin Görevlendirilmeleri

Öğretmen, Uzman Eğitmen ve öğretici ustalar, Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet-içi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında; sözleşmeli olarak veya özel koşullarla da görevlendirilebilirler.

Öğretmenlerin ve Öğretici Ustaların Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları

Öğretmenlerle öğretici ustaların nitelikleri, atanmaları, aylık ve ödenekleri, hakları ve yükümlülükleri, ödev ve sorumlulukları, ilerleme ve yükselmeleri, çalışma koşulları, yer değiştirmeleri ve diğer özlük işleri özel yasalarında belirlenir.

Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmeleri

Öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmeleri amacıyla Bakanlıkça doğrudan veya başka kaynaklar vasıtasıyla kurslar ve seminerler düzenlenir.

Açılan veya düzenlenen kurs ve seminerlere devam eden öğretmenlere, katılma veya başarı belgesi verilir. Bu belgeler, öğretmenlerin yükselme ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili kararlarda değerlendirilir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Öğrenim Olanakları

Yurt içinde ve dışında üst öğrenim yapmak veya bilgi ve görgülerini artırmak isteyen öğretmenlerin izinli sayılmaları, milli eğitimin gerekleri gözetilerek, özel yasalarında düzenlenir.