Özel Okul Uygulamaları

Parasız devlet okulları dışında gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri eliyle açılacak özel okulların açılmasında, akredite edilmesinde, etkinliklerinin Bakanlığın gözetim ve denetimi altında yürütülmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
 

 1. Özel eğitim ve öğretim kurumu ile özel kurs yeri ve dershanelerin açılışı Yasa kuralları çerçevesinde, Bakanlığın iznine ve denetimine bağlı olmak koşulu ile serbesttir.
 2. İzin almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, amaçları, okul binası standartları, araç-gereç ve öğretim elemanlarını da içerecek şekilde hazırlayacakları projelerini Bakanlığa sunarak izin talebinde bulunurlar.
 3. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu okulların çalışma koşulları belirtilerek gereken izin verilebilir.
 4. Özel okulların öğretim standartları, en az denk Devlet okullarında aranan düzeyde ve nitelikte olur.
 5. Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri, eğitim-öğretim programları, okuldaki öğretimin seviyesi ve bina araç-gereç yeterliliği yönünden özel okullardaki eğitim ve öğretim Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.
 6. Etkinliğine Bakanlıkça izin verilen bir okulun programları ve okullara denkliğine ilişkin hususlar, Bakanlıkça oluşturulan "Akredite Komisyonları" tarafından verilecek raporlar ve öneriler ışığında Bakanlıkça yürütülür.
 7. Akredite edilmeyen bir okulun vereceği diplomalar herhangi bir geçerlilik taşımaz.
 8. İzinsiz okul açanlar, milli eğitimin genel amaçlarına aykırı eğitim-öğretim faaliyetinde bulunanlar veya izni iptal edildiği veya kapatıldığı halde eğitim-öğretim faaliyetine devam edenler hakkında cezai kovuşturma açılır ve mahkemeye sevk edilerek bu gibi faaliyetlere fiilen son verilir ve aşağıdaki bentlerde öngörülen cezai müeyyideler uygulanır:
  1. İzinsiz okul açanlar için 250.000 Türk Lirasına kadar para cezası ve/veya 3 aya kadar hapislik;
  2. Milli Eğitimin genel amaçlarına aykırı eğitim-öğretim faaliyetinde bulunanlar için 250.000 Türk Lirasına kadar para cezası ve/veya 6 aya kadar hapislik.
  3. İzni iptal edildiği veya kapatıldığı halde eğitim-öğretim faaliyetine devam edenler için 1.000.000 Türk Lirasına kadar para cezası ve/veya 6 aya kadar hapislik.