Yaygın Eğitim Uygulamaları

Yaygın Eğitim alanında düzenlenecek programlar, amaç ve ilkeler, kurs süresi, kurs sonrası kazandırılacak ünvan, yetki ve sorumluluk, çalışma işleriyle görevli bakanlık ve diğer ilgili taraflar ile Bakanlık arasında yapılacak işbirliği ve eşgüdüm sonrası Bakanlıkça saptanır. Bu işbirliği ve eşgüdüm, ilgili tarafların birer temsilcisinden oluşan bir komisyon eliyle yürütülür.

Kurslara ilişkin ayrıntılı bilgi, Bakanlıkça en az bir ay önceden ilgili bakanlıklara ve taraflara bildirilir. Basın ve yayın yoluyla da duyuru yapılır.

Ücretli olarak uygulanacak kursların birim ücreti de kurs öncesi ilgili bakanlıkça açıklanır.

Okuma - Yazma Kursu Uygulamaları

Okuma-yazma kursları aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanacak bir tüzük kurallarına göre yürütülür:

  1. İhtiyaç yörelerinde açılan kurslar ilgili müdürlüklerin işbirliği ve eşgüdümü ile yürütülür.
  2. Kurs süresi ve haftalık çalışma saati ile asgari kapasite Bakanlıkça saptanır.
  3. Kurslar belli bir plan ve programa göre yürütülür ve bakanlık ilgili birimlerince denetlenir.
  4. Kurslarda, Bakanlıkça saptanan kitap ve diğer kaynaklar kullanılır.
  5. Kurs sonunda yapılan sınavlara bağlı olarak başarılı kursiyerlere Bakanlıkça başarı belgesi verilir.
  6. Kursiyerler sınav sonucuna itirazda bulunabilir.